REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy www.komiksy.edu.pl jest prowadzony i administrowany przez przedsiębiorcę:
Simon says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Spółka Jawna
NIP: 951-246-83-89
REGON: 369828799
z siedzibą w Warszawie (02-791) przy ul. Małcużyńskiego 5.
– dalej w treści regulaminu nazywany “Przedsiębiorcą”, „Sklepem Internetowym”, „Usługodawcą”, “Sprzedawcą” lub “Sklepem”.
1.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
1.3. Klient:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba małoletnia, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,
c) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w sklepie internetowym, zwana dalej “Klientem”, lub Użytkownikiem”.
1.4. Sklep Internetowy – strony internetowe w domenie komiksy.edu.pl, za pomocą których Klient dokonuje Zamówienia Produktu poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu na odległość.
1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj oraz liczbę zamówionych produktów, łączną cenę za produkty, a także koszty dostawy zamówionych Produktów do Klienta.
1.6. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
1.7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny i Ustawy o Prawach Konsumenta, zawierana na odległość pomiędzy Przedsiębiorcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
1.8. Regulamin Sklepu Internetowego – dalej zwany „Regulaminem” określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także zasad korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.komiksy.edu.pl.
1.9. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 827).
1.11. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
1.12. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełna akceptacja.
1.13. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy:
– telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem: +48 691099246 (jest to numer w sieci Play, połączenie z tym numerem płatne jest zgodnie z taryfą danego operatora), lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: shop@komiksy.edu.pl
1.14. Sklep funkcjonuje w języku polskim oraz w języku angielskim.
2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
2.1. Składanie Zamówienia możliwe jest tylko przez Użytkowników Sklepu Internetowego, którzy prawidłowo wypełnili formularz rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego.
2.2. W formularzu rejestracyjnym wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza lub podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu Internetowego od realizacji zamówienia. Brak zachowania należytej staranności podczas wypełniania formularza może spowodować konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym: kosztów natury odszkodowawczej, kosztów błędnie dokonanej wysyłki, kosztów ponownej przesyłki, oraz innych uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego zamówienia.
2.3. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Realizacja zamówienia następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności za zamówiony produkt, na koncie bankowym, koncie Przelewy24, lub PayPal należącym do Przedsiębiorcy. Obsługa Sklepu dołoży jednak wszelkich starań, aby skrócić czas realizacji dostawy do minimum.
2.4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy jest złożenie Zamówienia oraz uiszczenie powstałej należności z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
2.5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji każdorazowo potwierdzane jest przez Sklep Internetowy e-mailem zwrotnym wysyłanym na adres e-mail, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Kolejne potwierdzenie wysyłane jest po zaksięgowaniu należności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem:shop@komiksy.edu.pl lub pod numerem+48 691099246 w godzinach 11.00-17.00.
2.6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
2.7. Sklep realizuje zamówienia na terytorium RP oraz państw ujętych w liście pojawiającej się przy zamówieniu.
2.8. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych lub euro i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy produktu do Klienta, które są podawane oddzielnie.
2.9. W wypadku zmiany cen towarów, Zamówienie będzie realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania Zamówienia.
2.10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Dowód zakupu może być wysłany w formie elektronicznej, lub razem z zamówieniem.
2.11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, usuwania istniejących towarów ze Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
2.13. Promocje, lub rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
3. PŁATNOŚCI
3.1. Sklep przyjmuje płatności za pomocą:
a) serwisu PayNow.pl (przelewy online i BLIK),
b) serwisu PayPal,
c) przelewu bankowego,
Dane do przelewu:
Nr konta: 24114020040000320277971375
Simon says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Spółka Jawna
ul. Małcużyńskiego 5
02-791 Warszawa
d) kart płatniczych (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro),
e) Google Pay.
3.2. Płatności za zamówiony towar należy dokonać niezwłocznie, tak aby należna kwota została zaksięgowana na koncie Sklepu Internetowego maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty należnej z tytułu zawarcia umowy sprzedaży w terminie, o którym mowa powyżej, zamówienie uważa się za anulowane, a Sklep Internetowy nie przystąpi do jego realizacji.
3.3. Transakcje obsługiwane przez PayNow i PayPal zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nowoczesne metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową są gwarantem niezawodności dokonywanych transakcji. Informacje o zasadach dokonywania płatności za pomocą tych portali mogą Państwo znaleźć na stronach: www.paynow.plwww.paypal.com.
3.4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
3.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. WYSYŁKA
4.1. Dostawy realizowane są w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, zarówno jako tradycyjne przesyłki kurierskie, jak również w formie przesyłek dostarczanych do Paczkomatów InPost (na terrenie RP). Koszt wysyłki wynosi 9,9 zł brutto. Informacje o warunkach realizowanych usług można znaleźć pod adresem: www.inpost.pl. Czas dostawy to 2-3 dni robocze.
4.2. Wysyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki za granicę jest stały i wynosi 10 euro.
4.3 Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, tylko w przypadku zakupu 18 sztuk komiksów jednej serii koszty przesyłki pokrywa Sklep Internetowy.
4.4. Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka, nie została uszkodzona w trakcie transportu. Jeżeli została ona uszkodzona, lub istnieje takie podejrzenie, należy bezwzględnie spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru paczki. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Za reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w trakcie transportu odpowiada firma kurierska.
4.5. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej/kurierskiej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć Klient stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił to firmie kurierskiej, lub operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez kuriera/operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. O takim fakcie należy również niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy.
4.6. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionego przez siebie Produktu, pokryje koszty odesłania go do Sklepu.
5. ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) I REKLAMACJE
5.1. Przedsiębiorca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zakupione przez niego produkty bez wad.
5.2. Zwrot (Odstąpienie od umowy):
5.2.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (dokonać zwrotu) w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
5.2.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą nas Państwo o tym poinformować w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przykładowo wysyłając pismo pocztą na adres:
Simon says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Spółka Jawna
ul. Małcużyńskiego 5
02-791 Warszawa
lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:shop@komiksy.edu.pl
5.2.3. Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.2.4. Towar należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od momentu poinformowania Sklepu o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
5.2.5. Towar powinien być oryginalnie zapakowany i nie nosić śladów użytkowania.
5.2.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
5.2.7. Koszty odesłania Produktu do sklepu w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient.
5.2.8. Zwrotu dokonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.2.9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.3. Reklamacje
5.3.1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację można złożyć poprzez odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu, drogą pocztową na adres:
Simon says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Spółka Jawna
ul. Małcużyńskiego 5
02-791 Warszawa
z dopiskiem: „Reklamacja”.
Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony, lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
5.3.2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z odmową reklamacji oraz jej uzasadnieniem.
5.4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.
6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
a) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 827)
b) Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny – (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz.93 ze zm.)
6.2. Istnieje kodeks dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 ), z którym można zapoznać się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod adresem www.isap.sejm.gov.pl.
6.3. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta.
6.4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6.5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.
6.6. Różnice w wyglądzie danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.
6.7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
6.8. Wszystkie produkty i nazwy na stronie Sklepu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych, w tym do logo e-future, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują firmie e-future Monika Kopacz. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących e-future Monika Kopacz.